Ďakujeme za Vašu návštevu nášho webu, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve nášho e-shopu cítili dobre.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. Kto je SPRÁVCA osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.labelmania.sk, Labelmania s.r.o., Holečkova 2650/86, 150 00 Praha, Česká republika, IČO: 05310946, info@labelmania.cz
Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, pod spisovou značkou: C 261693.

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

 II.KONTAKTNÉ ÚDAJE

 Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@labelmania.cz 

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 IV. ROZSAH osobných údajov a ÚČELY SPRACOVANIA

 Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (dodania tovaru).

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme Vám vyhoveli v zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

 Fotografická dokumentácia, referencie

len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 V. Cookies

 Pri prechádzaní naších webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies je zamerané pre meranie návštevnosti webu.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Našu webovú stránku prechádzate v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov

 Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 VII. POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám

 K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

 Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA),
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • WebSupport, s.r.o.(hosting), Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČ DPH: SK2021869234
 • Účtovnícka firma = Auditkonto
 • IT firma: Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, BA

 Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

 Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 VIII. VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov

 V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@labelmania.cz

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

 SŤAŽNOSŤ na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 IX. MLČANLIVOSŤ

 Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 20.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

foto_velka_sam_01.jpgfoto_velka_sam_02.jpgfoto_stitky_na_boty_02.jpgfoto_stitky_na_boty_01.jpgfoto_stitky_na_boty_03.jpgfoto_stitek_na_sesity_02.jpgfoto_stitek_na_sesity_01.jpgfoto_stitek_na_sesity_03.jpgfoto_mini_sam_03.jpgfoto_standard_nazeh_01.jpgfoto_mini_nazeh_01.jpgfoto_mini_sam_02.jpgfoto_mini_sam_01.jpgfoto_standard_nazeh_02.jpgfoto_mini_nazeh_02.jpgfoto_mala_sam_03.jpgfoto_mala_sam_04.jpgfoto_mala_sam_02.jpgfoto_mala_sam_01.jpgfoto_kulata_sam_03.jpgfoto_kulata_nazeh_03.jpgfoto_kulata_sam_01.jpgfoto_ctverc_nazeh_03.jpgfoto_kulata_nazeh_02.jpgfoto_kulata_sam_02.jpgfoto_ctvecova_sam_02.jpgfoto_ctverc_nazeh_02.jpgfoto_kulata_nazeh_01.jpgfoto_bez_motivu_sam_01.jpgfoto_ctverc_nazeh_01.jpgfoto_ctvecova_sam_01.jpgfoto_bez_motivu_sam_02.jpgZŠ_Pouchov_Hradec_Králové.JPGFB_korenky.pngcertifikat_labelmania.jpg800_1510787946.jpg800_1510787950.jpg800_1510646253.jpg800_1510697689.jpg800_1510787938.jpg800_1510696839.jpg800_1510697138.jpg800_1510696752.jpg800_1510696795.jpg800_1510696405.jpg800_1510696644.jpg800_1510683260.jpg800_1510683367.jpg800_1510683148.jpg800_1510683165.jpg800_1510646263.jpg800_1510682990.jpg800_1510314797.jpg800_1510314769.jpg800_1510314781.jpg